INSTRUKTOR NURKOWANIA TL3 / CMAS ***

Wymagania:

 • Wiek: min. 23 lat
 • Ważne badania lekarskie nie starsze niż 6 miesięcy,
 • Zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż 3 miesiące
 • Ważna Licencja Instruktora IDA TL2 z aktywnym okresem szkoleniowym trwającym przynajmniej trzy lata jako IDA TL2, poświadczona przez klub, szkołę nurkową lub organizację, odpowiedzialne wyszkolenie przynajmniej jednego nurka IDA ** lub IDA ***
 • Członkostwo w IDA,
 • Certyfikat wzięcia udziału w Kursie pierwszej pomocy, włącznie z resuscytacją krążeniowo-oddechową, nie starszy niż jeden rok
 • 150 udokumentowanych nurkowań do momentu uzyskania stopnia IDA TL ** /CMAS** , przynajmniej 30 z nich wykonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy i 6 z nich na głębokości pomiędzy 35 a 40m, w słodkiej lub słonej wodzie.
 • Przynajmniej dwukrotne egzaminowanie ćwiczeń praktycznych na stopień IDA D***
 • Potwierdzony (minimum przez instruktora IDA TL3 - zwykle część egzaminu na IDA TL2) udział jako asystent (wykładowca lub egzaminator) w kursie IDA ITC dla TL1, w tym w egzaminowaniu z zakresu teorii i praktyki
 • Udział w kursie IDA ITC, wraz z oceną
 • Certyfikat oficjalnej niemieckiej licencji „łodzie rekreacyjne - morze" lub jej odpowiednik
 • Całoroczna, certyfikowana przez IDA (Wydział Szkoleń i Edukacji) aktywna praca szkoleniowa na rzecz stowarzyszenia
 • Praca szkoleniowa w bazie IDA trwająca nie mniej niż dwa tygodnie (tylko dla idealnych instruktorów nurkowania)
 • Zestaw Startowy IDA DI (z aktualnymi materiałami szkoleniowymi)

 

APLIKACJA

Instruktor TL2 aplikuje sam w odpowiednim czasie.

EGZAMIN

Wszystkie części egzaminu muszą być zdane w ciągu 24 miesięcy, w kolejności: teoria, praktyka.

Wnioskodawca na stopień TL3 jest odpowiedzialny za sprawne planowanie i prawidłowy przebieg całego egzaminu na instruktora nurkowania. Dotyczy to nie tylko organizacji, ale także teorii i konkretnych aspektów nurkowania.

TL3 jest przedstawicielem stowarzyszenia. IDA oczekuje od TL3 podczas egzaminowania dużo inicjatywy i odpowiedzialności, zwłaszcza, gdy występuje jako Lider grupy. IDA oczekuje także określonej prezencji i dobrego zachowania od swoich instruktorów TL3.

W SZCZEGÓLNOŚCI:

*Planowanie i kierowanie egzaminem instruktorskim, pod nadzorem komisji egzaminacyjnej.

*Przygotowanie codziennych protokołów i protokołów ćwiczeń.

*Przygotowanie protokołu powypadkowego do ćwiczenia z zakresu ratownictwa, w wykonaniu wnioskodawcy na stopień TL2.

EGZAMIN TEORETYCZNY

Niezaliczona część teoretyczna może być powtórzone nie wcześniej niż przed upływem 6 tygodni, w trakcie innego egzaminu na instruktora nurkowania TL3. Cały kurs ITC wraz z oceną (część teoretyczna) należy powtórzyć, jeżeli ocena z głównej części (test pisemny) jak i drugiej części są niezadowalające.

Szczegóły:

 1. Przygotowywanie i sformułowanie całego egzaminu DI samodzielnie w domu:
 • należy przygotować rysunki do ćwiczeń dla wszystkich ćwiczeń TL1, muszą one zawierać wszystkie istotne aspekty indywidualnego toku ćwiczeń i bezpieczeństwa nurkowania
 • należy ustalić ramy czasowe i plan przebiegu dla wszystkich dni egzaminu, w tym uwzględnić czas na posiłki, przygotowania i podsumowanie

          2. Pisemne opracowanie i prezentacja danego tematu

 • Abstrakt trwający 45 minut, w zakresie ogólnej wiedzy z dziedziny edukacji i szkolenia nurkowania

 • Wypełnienie pisemnego kwestionariusza lub ocena z egzaminu pisemnego

 • Obrady Okrągłego Stołu

 • Demonstracja umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, wymaganych po wypadku nurkowym, w tym obsługa podstawowego systemu O2. Wnioskodawca musi wykazać jego/jej zdolność do postawienia diagnozy i wymaganych środków pierwszej pomocy. Musi być również w stanie odpowiedzieć na konkretne pytania z zakresu anatomii, fizjologii i ogólnej medycyny nurkowania.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Praktyczna część egzaminu odbywa się w oceanie.

ZAKRES EGZAMINU

Minimum 6 wykwalifikowanych nurkowań w ciągu 5 kolejnych dni. Co najmniej 2 z 6 nurkowań musi być wykonana z łodzi, a 3 z 6 nurkowań na głębokości 40m.

Szczegóły:

 • Bezpieczeństwo na statkach/łodziach

 • Organizowanie i dozorowanie IDA ITC wraz z oceną

 • Ocena ćwiczenia na IDA*** podczas nurkowania

 • Obserwowanie kursantów TL1 w roli Przewodnika Grupy

 • Techniki ratownicze i zarządzanie ratownictwem

 • Wykonanie nurkowania na głebokość 40m z zachowaniem wszelkich środków ostrożności

UPRAWNIENIA

 • Identyczne jak u instruktorów IDA TL2

 • W trakcie kursów IDA ITC może pełnić funkcję egzaminatora

 • Wykonywanie czynności organizacyjnych